Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LOUTERarbeidsrecht 2017

Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van LOUTERarbeidsrecht;
LOUTERarbeidsrecht: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht geeft aan LOUTERarbeidsrecht; Overeenkomst: de – al dan niet schriftelijk – gemaakte afspraken tussen Opdrachtgever en LOUTERarbeidsrecht, waarvan onderstaande Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.

Artikel 1 – LOUTERarbeidsrecht

1.1    LOUTERarbeidsrecht is de handelsnaam onder welke mr. L.C. in ‘t Hout (en/of één of meerdere door haar ingeschakelde natuurlijke personen of rechtspersonen) in opdracht van opdrachtgever diensten verleent op het gebied van arbeidsrechtelijke advisering. Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die LOUTERarbeidsrecht een opdracht verleent tot het verrichten van diensten.

Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LOUTERarbeidsrecht te verrichten en verrichte opdrachten, inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LOUTERarbeidsrecht op grond van een overeenkomst van opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3    LOUTERarbeidsrecht voert uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.
2.4    LOUTERarbeidsrecht zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtgever zal aan LOUTERarbeidsrecht alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die LOUTERarbeidsrecht van opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor zover opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken).
2.5    Levering geschiedt per e-mail, tenzij anders overeengekomen.
2.6    Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen

Artikel 3 – Inschakeling van derden

3.1    De keuze van de door LOUTERarbeidsrecht in te schakelen derden zal altijd met inachtneming van de zorg van een goed opdrachtnemer plaatsvinden. Behoudens het inschakelen van bijstand van een deurwaarder, zal de keuze van de in te schakelen derde zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van LOUTERarbeidsrecht voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. De ingeschakelde derde zal zelf zijn kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij wordt afgesproken dat LOUTERarbeidsrecht deze kosten zal doorbelasten aan de opdrachtgever. Voor zover derden hun aansprakelijkheid beperken, is LOUTERarbeidsrecht gerechtigd om dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
3.2    Ingeval van ontstentenis of belet van mr. L.C. in ‘t Hout zal laatstgenoemde meteen met opdrachtgever in overleg treden met betrekking tot een door LOUTERarbeidsrecht in te schakelen externe adviseur die gedurende de periode van ontstentenis of belet de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zal overnemen. Inschakeling van deze externe adviseur zal niet plaatsvinden dan na voorafgaande goedkeuring van opdrachtgever.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1    Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door LOUTERarbeidsrecht mocht leiden tot aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door LOUTERarbeidsrecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van LOUTERarbeidsrecht komt.
4.2    Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van LOUTERarbeidsrecht voor directe schade van opdrachtgever in geen geval meer bedragen dan het gedeclareerde en door opdrachtgever reeds betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht, een en ander met een maximum van € 5.000,–.
4.3    Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van LOUTERarbeidsrecht jegens opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
4.4    LOUTERarbeidsrecht is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever indien en zolang opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van LOUTERarbeidsrecht en zoals neergelegd in artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden niet nakomt.
4.5    Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
4.6    Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van LOUTERarbeidsrecht dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de gebeurtenis schriftelijk en gemotiveerd door opdrachtgever bij LOUTERarbeidsrecht te worden ingediend.

Artikel 5 – Vrijwaring aanspraken van derden

5.1   Opdrachtgever vrijwaart LOUTERarbeidsrecht tegen alle aanspraken van derden, alsmede de door LOUTERarbeidsrecht in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door LOUTERarbeidsrecht voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1    Tenzij opdrachtgever dit met LOUTERarbeidsrecht van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever aan LOUTERarbeidsrecht honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.  Naast het honorarium worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals o.a. deurwaarderskosten,  griffierecht, uittreksels uit registers, reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten) aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.2    LOUTERarbeidsrecht stelt eenmaal per jaar het uurtarief opnieuw vast. Hierover zal LOUTERarbeidsrecht opdrachtgever informeren met inachtneming van een redelijke termijn. Daarnaast is LOUTERarbeidsrecht gerechtigd om jaarlijks, telkens per 1 januari, het uurtarief te indexeren conform de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgerond op een veelvoud van € 5,–, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving noodzakelijk is.
6.3    Het honorarium en de eventuele overige kosten zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden zullen in beginsel eenmaal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
6.4    LOUTERarbeidsrecht is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Het door opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.5    Declaraties van LOUTERarbeidsrecht dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Opdrachtgever heeft niet het recht van opschorting en/of verrekening. Indien betaling van de declaratie binnen de termijn van 14 dagen na de factuurdatum uitblijft, wordt opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. LOUTERarbeidsrecht is per de datum met ingang waarvan de 14 dagen termijn is verstreken, gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de uitstaande declaraties. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties  – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever komen, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
6.6    Blijft betaling binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum uit, dan is LOUTERarbeidsrecht tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LOUTERarbeidsrecht voor schade die daardoor mocht ontstaan.
6.7    Vindt binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum geen volledige betaling van de openstaande declaratie(s) plaats, dan wordt (ook wanneer deze nog niet opeisbaar zijn) opdrachtgever geacht door het verlenen van de opdracht uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming te hebben verleend aan LOUTERarbeidsrecht om eventuele voor of van opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van het totale bedrag van het door opdrachtgever verschuldigd maar nog niet betaald honorarium.

Artikel  7 – Diverse onderwerpen

7.1    Door het verlenen van de opdracht geeft opdrachtgever LOUTERarbeidsrecht toestemming voor automatische bewerking van door LOUTERarbeidsrecht verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.
7.2    Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen opdrachtgever en LOUTERarbeidsrecht worden gesloten. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde opdrachtgever ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst van opdracht is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan opdrachtgever zijn overgelegd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3    Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen LOUTERarbeidsrecht en opdrachtgever digitaal (email, what’s app etc.) met elkaar communiceren. LOUTERarbeidsrecht en opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit door het digitale wijze van communicatie, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.
7.4    Op de  rechtsverhouding tussen opdrachtgever en LOUTERarbeidsrecht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en LOUTERarbeidsrecht kennis te nemen. Niettemin blijft LOUTERarbeidsrecht bevoegd de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en LOUTERarbeidsrecht kennis te nemen.
7.5   Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van alle overige personen die bij, voor of namens LOUTERarbeidsrecht, werkzaam zijn of zijn geweest.
7.6    LOUTERarbeidsrecht is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.
7.7    De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.