Privacy – en cookieverklaring

Privacy - en cookieverklaring LOUTERarbeidsrecht

www.louterarbeidsrecht.nl

info@louterarbeidsrecht.nl

KvK: 67924360

 

Privacy Algemeen

LOUTERarbeidsrecht verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

 

Welke gegevens?

Als u contact opneemt met LOUTERarbeidsrecht, dan slaan wij de door u opgegeven naam, telefoonnummer en e-mailadres op. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van LOUTERarbeidsrecht, dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen. Gaan wij voor u aan de slag in een juridische kwestie, dan worden alle gegevens en documenten die nodig zijn voor de behandeling van de zaak opgeslagen.

 

Toestemming

Met het verstrekken van de informatie geeft u toestemming om de gegevens te verwerken voor de hierna omschreven doeleinden.

 

Welk doel?

LOUTERarbeidsrecht verzamelt en verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het toezenden van de nieuwsbrief. Deze ontvangt u alleen als u zich daarvoor heeft ingeschreven. Als u weer uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens verwijderd uit onze database.
  2. Het beantwoorden van uw vragen;
  3. Het behandelen van een juridische zaak (uitvoeren van de overeenkomst);
  4. Het optimaliseren van de website en het verzamelen van gebruikersstatistieken (zie het cookiebeleid hieronder voor meer informatie)

Alleen als dit vanwege een reorganisatie van LOUTERarbeidsrecht noodzakelijk is, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere organisatie.

 

Gegevens delen met anderen?

LOUTERarbeidsrecht deelt geen gegevens met derden, tenzij:

-       dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;

-       wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak;

LOUTERarbeidsrecht sluit een verwerkingsovereenkomst met partijen die in opdracht van haar uw gegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau hanteren als wij doen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Zo stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Deze maatregelen hebben bovendien een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij deze 7 jaar bewaren, vanwege onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen. Als er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, dan kunnen de genoemde termijnen worden aangepast.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar boven gemeld e-mailadres. Uw verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden.

U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken dan de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Met de geplaatste cookies verwerken wij geen persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies Algemeen

LOUTERarbeidsrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zal de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Voor de werking van de website van LOUTERarbeidsrecht wordt wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. Hierna wordt uitgelegd wat er met de verkregen gegevens gedaan wordt.

 

Cookies

Om de website van LOUTERarbeidsrecht goed te laten werken, worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In het cookiebestandje wordt informatie opgeslagen. De functie van deze cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

 

Google Analytics

We willen graag het gebruik van onze website optimaliseren. Daarom maken we gebruik van Google Analytics. Daarom worden er via de site van LOUTERarbeidsrecht cookies van Google geplaatst. U bent niet persoonlijk te herleiden omdat uw IP adres anoniem gemaakt wordt. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden als zij hiertoe een wettelijke plicht heeft of voor zover derden informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie wordt op de Amerikaanse server van Google opgeslagen. Google heeft zich gebonden aan de Safe Harbor principes. Dat betekent dat Google werkt volgens de  Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Het beleid van Google Analytics vindt u hier.

 

Social Media

Berichten op onze website kunt u delen via de social media buttons op de website. Deze social media kanalen plaatsen cookies. Daarmee verzamelen zij informatie. De privacyverklaringen kun je hier lezen:

LinkedIn

Facebook

 

Nieuwsbrief

Alleen als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ontvangt u deze. Voor verzending van de nieuwsbrief gebruiken we Mailchimp. Ook Mailchimp plaatst cookies. De privacyverklaring van Mailchimp kunt u hier lezen.

 

Uitschakelen en verwijderen

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browserinstellingen.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen met LOUTERarbeidsrecht via info@louterarbeidsrecht.nl.

 

LOUTERarbeidsrecht 2018 ©

Voor onze algemene voorwaarden zie hier.