De zieke werknemer & vakantie: de 5 hoofdregels

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Hoe zit het als een zieke werknemer vakantie wil opnemen? Of hij wordt ziek tijdens zijn vakantie? Ik geef je 5 tips!

  • Ziek en vakantiedagen opnemen

Tijdens ziekte vakantiedagen opnemen, dat kan natuurlijk gewoon. Want een werknemer die ziek is moet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoen, maar kan daar even een break van nemen door op vakantie te gaan/ vakantie te nemen. Net als een niet-zieke werknemer is de herstelfunctie van een vakantie (extra) belangrijk. Even een pauze: wel zo gezond! De opgenomen verlofdagen worden dan van het verlofsaldo afgehaald.

  • Hoeveel vakantie-uren opnemen tijdens re-integratie?

Stel: een zieke werknemer is deels aan het werk en deels ziek. Hij neemt een dag vrij. Veel werknemers denken dat zij dan alleen maar verlof hoeven op te nemen voor de uren dat zij weer werken, maar dat is niet juist! Als een zieke werknemer een dag (of een week) vrij neemt, dan moet hij daar een volle werkdag/ werkweek aan verlofuren voor opnemen.

  • Opbouw vakantiedagen tijdens ziekteperiode

Een zieke werknemer bouwt net zoveel vakantiedagen op als een niet-zieke werknemer. Ook een zieke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen (= minimum van 4 weken verlof per jaar) opgenomen hebben binnen een half jaar na het jaar waarin hij het recht op de vakantiedagen heeft gekregen. Dus 4 weken aan vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019 moeten voor 1 juli 2020 opgenomen zijn. Anders komen deze vakantiedagen te vervallen. Als de werknemer de verlofdagen in verband met zijn ziekte niet heeft kunnen opnemen, dan vervallen de verlofdagen niet. De bovenwettelijke vakantiedagen (dus de vakantiedagen boven 4 weken) vervallen na 5 jaar.

  • Loon tijdens vakantie van zieke werknemers

Tijdens vakantie behoudt de werknemer recht op zijn gehele loon. Dus als hij tijdens ziekte 70% van zijn loon krijgt, dan krijgt hij tijdens vakantie 100% van zijn loon doorbetaald.

  • Ziek worden tijdens vakantie

Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie en meldt hij dit aan de werkgever, dan geldt deze dag niet als een vakantiedag. Hij kan deze vakantiedag(en) een andere keer opnemen, zodat hij er wel van kan genieten. Een werknemer die bijvoorbeeld op vakantie een buikgriep heeft opgelopen moet als ‘ziek’ worden aangemerkt en is voor zijn werkgever dus niet langer met vakantie. De werknemer moet zijn ziekte melden zoals gebruikelijk is in het bedrijf, dus zo spoedig mogelijk (en niet achteraf!). Ook kan van hem gevraagd worden een medische verklaring van een lokale arts te overleggen als bewijs van zijn ziekte. Anders kun je deze ziektedagen wel gewoon als vakantiedagen aanmerken. De werknemer moet dan bewijzen dat hij wel ziek was. Tot slot: wachtdagen zijn ook van toepassing als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt.

Fijne vakantie!