Nieuwe Corona-maatregelen: wat zijn de gevolgen voor werkgevers in Brabant?

Rutte heeft vandaag verscherpte maatregelen aangekondigd, met name voor Brabant. Ik kan mij voorstellen dat dit in veel vragen oproept bij werkgevers in onze regio. Wat betekent het voor mij als werkgever en voor wiens rekening komen de extra loonkosten?

Om wat helderheid te scheppen hier een 6-tal situaties met uitleg en onderaan een Praktische Tip.

1. Werknemer heeft (milde) klachten maar kan niet thuis werken

Als de werknemer zelf (milde) klachten heeft en daarom uit voorzorg thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, zal deze werknemer als zieke werknemer beschouwd moeten worden en heeft hij waarschijnlijk recht op loon tijdens ziekte (nog niet met zekerheid te zeggen, maar ik verwacht dit wel).  De hoogte van dit loon hangt af van afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst of cao (tussen 70-100%). Mogelijk zal de eventuele verzuimverzekering deze kosten dekken. Maar check dat bij je verzekeraar.

2. Werknemer heeft (milde) klachten en kan wel thuis werken

Prima oplossing, werknemer kan doorwerken en behoudt recht op het gebruikelijke loon.

3. De school of kinderopvang van werknemer is gesloten in verband met het Corona virus. Mijn werknemer is niet ziek maar moet wel thuis blijven in verband met de zorg voor de kind(eren).

De werknemer heeft niet per definitie recht op loondoorbetaling vanwege deze situatie. Hij kan wel gebruik maken van de gebruikelijke verlofregelingen: calamiteitenverlof voor de eerste dag (betaald). Daarna kan hij eventueel kortdurend zorgverlof opnemen. Dit is per 12 maanden maximaal 2 maal de wekelijkse arbeidsduur. Werknemer heeft daarbij recht op 70% van zijn loon. Ook kan werknemer eigen verlofdagen of onbetaald verlof opnemen.   

Maar ga ook in gesprek met werknemer: kunnen de zorgtaken worden verdeeld met de partner of kunnen bijvoorbeeld opa of oma inspringen? Afdwingen kan niet, maar in redelijkheid samen naar een oplossing zoeken mag naar mijn mening wel van een goed werknemer gevraagd worden.

4. Er volgt een gedwongen bedrijfssluiting van overheidswege. Werknemers moeten thuis blijven, zijn echter NIET ziek maar het werk is niet geschikt om thuis uit te voeren

Helaas komt dit risico voor rekening van werkgever; het valt onder het bedrijfsrisico. Werknemer behoudt zijn recht op loon. In dit geval is de Werktijdverkorting een oplossing.

Je kunt als werkgever werktijdverkorting en een WW-uitkering voor personeel aanvragen. Voorwaarden:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (zoals het Coronavirus);
  • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.
  • Je vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De link vindt u hier.
  • De vergunning wordt voor minimaal 6 weken verleend. Je kunt de vergunning met maximaal 18 weken verlengen, tot een totale duur van 24 weken.
  • Meldt de vergunning aan bij UWV met het formulier melden werktijdverkorting.
  • Vraag vervolgens bij UWV een WW-uitkering aan voor uw personeel

5. Er volgt een gedwongen bedrijfssluiting van overheidswege. Werknemers moeten thuis blijven en er zijn werknemers bij die al ziek zijn.

Helaas kun je voor deze zieke werknemers geen WW-uitkering aanvragen en vallen zieke werknemers dus NIET onder de Werktijdverkortings-regeling! Deze werknemers hebben recht op loondoorbetaling tijdens ziekte (eventueel vergoedt door een verzuimverzekering). Mocht je bedrijf dus getroffen worden door het Corona-virus, dan komen de loonkosten in de periode dat de werknemers ziek zijn voor rekening van jou als werkgever.  Als de werknemers weer beter zijn, kun je uiteraard wel een beroep doen op de Werktijdverkortings-regeling.

6. De werknemer wordt ziek tijdens de Werktijdverkortings-maatregel

Werknemers die tijdens de Werktijdverkortings-periode ziek worden behouden wel het recht op de WW-uitkering gedurende maximaal 13 weken, daarna gaat de werknemer over in de Ziektewet. Maar deze periode van 13 weken zal waarschijnlijk voldoende tijd zijn om weer te herstellen, mochten de medewerkers ziek worden vanwege het Corona-virus.

TIP:   Indien je nu al merkt dat je meer dan 20% omzetverlies hebt, dan kun je overwegen om niet te lang te wachten met de aanvraag voor Werktijdverkorting, zodat je ook compensatie ontvangt voor werknemers die eventueel nog ziek gaan worden.

Heb je vragen over bovenstaande? Bel of mail gerust.